Privacyverklaring

Bescherming van persoonsgegevens, (privacyverklaring) Keep-Fit.

Keep-Fit is een sportschool en heeft haar sportaccommodatie in de gemeente Echt-Susteren en is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 13041408. De contactgegevens van Keep-Fit staan vermeld op de website www.fitnesscentrumkeepfit.nl

Het verzamelen van de persoonlijke gegevens van de leden, personeel en relaties zijn noodzakelijk en van belang, om het optimaal functioneren van de sportschool te kunnen waarborgen. De leden, personeel en relaties van de Keep-Fit nemen kennis van de privacyverklaring en geven op vrijwillige basis (schriftelijk) toestemming tot in beperkte mate overhandigen en bewaren van de verstrekte gegevens.

Op de website en op sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Messenger) zal men informatie kunnen vinden zoals berichten over sportartikelen of aanverwante. Echter, persoonlijke gegevens zullen nooit zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene worden gepubliceerd.

Voor de “geldelijke” betalingen met betrekking tot de contributies van de leden, om te kunnen sporten bij Keep-Fit zullen bepaalde gegevens moeten worden aangereikt. Deze gegevens zullen beperkt worden doorgegeven aan de financiële verwerker van Keep-Fit. Ook de saliering van personeelsleden gaat via de bancaire instelling. Facturering van aangekochte producten vindt eveneens plaats via een bancaire instelling.

Persoonsgegevens worden door Keep-Fit slechts gebruikt, verzameld en verwerkt conform de wet tot bescherming van de persoonsgegevens (privacywet)

Keep-Fit gebruikt, verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van haar leden, relaties en personeel conform de geldende wetgeving: VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Sportschool Keep-Fit verzamelt persoonsgegevens van de leden om een overzicht te creëren aangaande het aantal leden, de frequentie van het sporten van de leden en de contributiebetalingen van de leden. De leden hebben Keep-Fit gemachtigd om doormiddel van een bancaire handeling, een van te voren vastgesteld bedrag te mogen afboeken. Vervolgens zullen deze gegevens worden overgedragen aan de financiële verwerker. Ook wordt bij de inschrijving van de leden enkele vragen gesteld aangaande lichamelijke beperkingen. Deze gegevens zijn van belang om een gepast trainingsschema te kunnen bepalen, zodoende blessures te vermijden en de instructeurs adequaat kunnen aansturen.

De persoonsgegevens van de leden die worden verzameld, gebruikt en verwerkt omvatten onder andere: Naam, voornaam, geboortedatum, adres (straatnaam/huisnummer/woonplaats, recente pasfoto, telefoonnummer en IBAN gegevens. De frequentie van het sporten is ook gekoppeld aan de maandelijkse contributie.

Persoonsgegevens van de personeelsleden die worden verzameld en verwerkt omvatten onder andere; Naam, voornaam, geboortedatum, adres (straatnaam/huisnummer/woonplaats, e-mailadres, recente pasfoto, telefoonnummer en IBAN gegevens en het burger service nummer, kopie identiteitsbewijs. Kortom, alle relevante gegevens die door de wetgever zijn bepaald. De betaling met betrekking tot het salaris, vindt plaats door een bancaire handeling.

Een deel van de verzamelde persoonsgegevens van de leden, worden onder andere ook gebruikt voor het aanmaken van lidmaatschap pasjes.

Gegevens van zakelijke relaties die worden verzameld omvatten onder andere; Naam, voornaam, bedrijfsnaam, adresgegevens telefoonnummer, e-mail, IBAN gegevens en alle andere relevante gegevens om een zakelijke relatie in stand te houden.

De gegevens worden door verantwoordelijke bewaard op een gegevensdrager die in het bezit is van de bevoegde persoon van de sportschool. (Keep-Fit)

De persoonsgegevens van de leden, relaties en personeelsleden worden niet verspreid of doorgegeven zonder goedkeuring, tenzij in noodzakelijke gevallen zoals omschreven.

Gegevens worden niet gedeeld of uitgewisseld met collega sportscholen.

Alle leden, medewerkers en of relaties hebben de juiste gegevens verstrekt aan Keep-Fit. Voor onvolledige of onjuiste gegevens zijn de leden, relaties en medewerkers zelf verantwoordelijk en kunnen dit melden bij Keep-Fit, waarna dit zo snel mogelijk wordt aangepast.

De leden, medewerkers en relaties kunnen een verzoek tot verwijdering van bepaalde gegevens aanvragen. Ook heeft men het recht tot inzage van zijn of haar persoonsgegevens. Elke aanvraag van een verzoek tot verwijdering of inzage dient via de mail te worden aangevraagd bij de betreffende verantwoordelijke van Keep-Fit.

Een vraag tot verwijdering van de (noodzakelijke) persoonsgegevens uit de bestanden, heeft onmiddellijk het einde van uw lidmaatschap of zakelijke relatie tot gevolg. Relevante en door de wetgever opgelegde gegevens aangereikt door het personeel, kunnen in principe niet worden verwijderd.

Indien voor verwerking van bepaalde gegevens toestemming is/wordt gevraagd, kan deze ten allen tijden door de betrokkene worden ingetrokken.

De verzamelde gegevens blijven bewaard volgens de wettelijk gestelde regelgeving.

Keep-Fit neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens voldoende beschermd worden. Zo worden uw gegevens beschermd tegen verlies, vervalsing, ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking aan derden. De opgeslagen data worden onder andere beschermd door antivirussoftware, firewall en andere softwareprogramma’s. Vrij regelmatig wordt van de bestanden een back-up gemaakt op een externe gegevensdrager.

De website-host en de bancaire instelling heeft de nodige maatregelen genomen om de gegevens die zijn geplaatst of aangereikt, te beschermen.

In de gevallen waarbij een inbreuk op de beveiliging per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot ongeoorloofde toegang of verspreiding van persoonsgegevens zal men zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld.

Om de website van Keep-Fit nog beter af te stemmen op uw wensen en voorkeuren, kunnen (automatisch) cookies op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Als u instemt met het gebruik van deze cookies, kunnen deze verder gebruikt worden bij volgende verbindingen met de website. Bij de webbrowser die u gebruikt, kan men raadplegen hoe u cookies kunt weigeren of verwijderen.

Wij als Keep-Fit, maken geen gebruik van de door u meegestuurde cookies voor de verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens.

Op de website zijn ook links te vinden met verwijzingen naar andere websites. Wij als Keep-Fit kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld hoe en op welke manier deze websites omgaan met uw persoonsgegevens. Raadpleeg daarom ook de privacyverklaring van de betreffende website.

Op het Keep-Fit invulformulier voor het aanmelden als nieuw lid, is een tekst vermeld met verwijzing naar deze privacyverklaring.

Voor het maken van foto’s en of bewegende beelden, zal ten alle tijden toestemming worden gevraagd.

Bij het geven van de toestemming, kan het zijn dat deze op de website van Keep-Fit worden gepubliceerd of op de sociale media pagina van Keep-Fit.

Indien toestemming is gegeven voor het plaatsen van foto’s en of bewegende beelden, kan deze ten allen tijden door de betrokkene worden ingetrokken.

Personen die lid willen worden bij Keep-Fit maar jonger zijn dan 16 jaar, dient een van de ouders of voogd te tekenen voor akkoord.

Op het formulier dient ook vermeld te staan dat men na het tekenen akkoord gaat dat (persoonlijke) gegevens worden bewaard en relevante gegevens worden doorgegeven aan de bancaire instanties.

Alle betrokkene hebben het recht bij het vermoeden van onregelmatigheden, een klacht te deponeren bij de autoriteit persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan indien het noodzakelijk is, worden gewijzigd.